LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DEN NIEUWENHUIZEN AUTOMATISERING VOF

Algemeen 1a. De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn, ongeacht enig andersluidend beding in enig van afnemer of derde afkomstig document van welke datum ook, toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van, respectievelijk met Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF.

1b. Eventueel door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden zullen slechts dan van toepassing zijn indien en voorzover Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk met zodanige toepasselijkheid heeft ingestemd.

1c. Door het geven van een order aan Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen 2a. Alle offertes, in welke vorm ook gedaan door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF, zijn vrijblijvend.

2b. De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF van de order van de afnemer, of bij het ontbreken van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF.

2c. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF zijn aanvaard, worden als vervallen beschouwd.

2d. De bij aanbiedingen verstrekte, door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF opgestelde of vervaardigde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven, of andere aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, gereedschappen, etc. blijven te allen tijden eigendom van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF , hebben slechts een benaderende aanduiding en moeten op eerste verzoek aan deze worden teruggegeven. Zij mogen zonder de schriftelijke toestemming van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF niet gekopieerd of nagemaakt worden, noch aan derden, al dan niet voor wederverbruik ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden.

Prijzen en kosten 3a. De prijzen voor de zaken en diensten zullen de prijzen zijn vastgesteld in de orderbevestiging van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF of bij het ontbreken van zodanige vaststelling, de prijzen die door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF worden toegepast op het moment van levering.

3b. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3c. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, accijnzen, vrachten etc. In geval van verhoging van een en ander is Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF gerechtigd inmiddels overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. In het geval Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF nog niet begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst kan de afnemer alsnog de overeenkomst annuleren.

Verzendkosten 4a. Bij opdrachten met een totale netto-opdrachtwaarde van meer dan €. 500,– worden de goederen in Nederland franco geleverd aan het adres van de afnemer.

4b. Bij opdrachten met een totale netto-opdrachtwaarde van minder dan €. 500,– zijn de vracht cq. portokosten voor rekening van de afnemer.

4c. Bij opdrachten met een totale netto-opdrachtwaarde van minder dan €. 100,– is Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF bovendien gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4d. Bij eventuele expresse- of rembourszendingen is Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF gerechtigd een hanteringtoeslag in rekening te brengen.

Levering 5a. Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF zal de bestelde zaken en/of diensten zoveel mogelijk leveren binnen de door haar aangegeven termijn.

5b. De leveringstermijn gaat in op de dag dat Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, de order van de afnemer heeft ontvangen.

5c. In geval van vertraagde levering kan de afnemer geen aanspraak maken op een vergoeding van welke aard dan ook. Bovendien is het de afnemer in dit geval niet toegestaan zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF zonder toestemming van laatstgenoemde op te schorten of niet na te komen.

5d. Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF behoudt zich het recht voor, al naar gelang haar voorraadpositie, een levering in gedeelte uit te leveren. De deelleveringen zullen echter geen nadelige gevolgen hebben voor de te betalen vracht- cq. portokosten. Transport

6a. Tenzij de afnemer voor de aanvang van de overeengekomen leveringstermijn volledige verzendinstructies aan Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF heeft doen toekomen, heeft Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF het recht de zaken op een door haar geschikt geachte wijze te doen vervoeren. Dit geldt ook bij niet-franco zendingen.

6b. Indien het gebruikelijke vervoersverkeer onmogelijk of bemoeilijkt wordt, heeft Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF evenzeer de bevoegdheid de zaken op een door geschikt geachte wijze te doen vervoeren. Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF is gerechtigd de hieraan verbonden extra kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

Betalingen 7a. De betaling van de zaken of diensten dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7b. Als moment van betaling geldt de datum van de bijschrijving van het factuurbedrag op de rekening van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF .

7c. Indien het door de afnemer verschuldigde factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op de rekening van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF zal de afnemer in gebreke zijn zonder dat enige aanmaning cq. ingebrekestelling van de kant van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF is vereist. De afnemer is met ingang van de vervaldatum van de gestelde betalingstermijn een rente verschuldigd van 4% boven het dan geldende promesso-disconto van de Nederlandsche Bank. Bovendien zijn alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de afnemer.

Eigendomsoverdracht 8a. Tot aan de gehele voldoening van de door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF verschuldigde betalingen, daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele toeslagen, renten en kosten en betalingsverplichtingen betreffende eerdere leveringen, behoudt Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF het eigendom van alle door haar geleverde zaken, zulks tot zekerheid van betaling. 8b. In gevallen als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden zal Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF gerechtigd zijn om de zaken, ten aanzien waarvan de eigendom is behouden terstond terug te nemen en deze onder zich te houden, totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens hem heeft voldaan (met inbegrip van de betaling van de renten, kosten en schaden), of in het geval nakoming door de afnemer onmogelijk is geworden om de zaken op welke wijze ook aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengsten in mindering zullen worden gebracht op het totaal door de afnemer aan Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF verschuldigde bedrag.

8c. Zolang de eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overgedragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen; slechts in de uitoefening van zijn normale bedrijf is de afnemer gerechtigd de zaken weder te verkopen, te verwerken of te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

8d. Vanaf de inontvangstneming tot de eigendomsoverdracht zijn de zaken voor rekening en risico van de afnemer.

Nakoming en ontbinding 9. In geval de afnemer in gebreke is met de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen (waaronder begrepen de gevallen waarin de afnemer in staat van faillissement dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, dan wel wanneer het bedrijf van de afnemer wordt geliquideerd of wanneer op andere wijze zijn handelsactiviteiten zijn gestaakt) heeft Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder aanmaning, ingebrekestelling, of rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, of de eigen nakoming op te schorten, zonder uit diens hoofde jegens de afnemer aansprakelijk te zijn voor welke vergoeding ook en zonder dat zulks afbreuk kan doen aan de overige rechten die Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF terzake mocht hebben.

Garanties 10a. Voor alle door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF geleverde producten geldt een garantietermijn van 12 maanden ingaande op de datum van aanbetaling, opdrachtbevestiging of factuur, t.w. datgene met de vroegste datum. Op demomodellen wordt geen garantie gegeven tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als gebruik- en onderhoudsadviezen van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF niet worden opgevolgd, als veranderingen aan de apparatuur worden doorgevoerd of delen worden gewisseld, of als er 2e hands materialen worden gebruikt die niet aan de originele specificaties voldoen, dan vervalt iedere garantie. Op los geleverde geheugenmodules, IC’s en processoren wordt geen garantie gegeven.

10b. Terzake van de levering van zaken en diensten, neemt Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF tegenover zijn afnemer slechts die garanties op zich, welke zijn eigen leverancier tegenover Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.

10c. Verdere garanties kunnen slechts op Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF rusten, indien daarvan blijkt uit een door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF afgegeven schriftelijke verklaring.

10d. De garantieverplichting van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF houdt in dat zij de gebreken aan de geleverde zaken zo spoedig mogelijk voor eigen rekening herstelt, mits de gebreken zijn opgetreden binnen de door de leverancier van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF bepaalde garantietermijn, de afnemer Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF binnen deze termijn op de hoogte heeft gebracht en de afnemer tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10e. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen; evenmin schade tengevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte chemische-, elektronische of elektrische invloeden.

10f. De garantieverplichtingen vervallen indien demontage, nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF aan de door hen geleverde zaken zijn uitgevoerd.

10g. De eventueel uit deze garantiebepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid voor herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten Nederland bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF te zelfder tijd voor herstel en/of vervanging in Nederland zou hebben bedragen.

10h. Indien Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF bepaalde onderdelen in het kader van haar garantieverplichtingen vervangt, worden deze vervangen onderdelen eigendom van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF .

10i. Behoudens de garantieverplichtingen beschreven in dit artikel, is Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF niet aansprakelijk voor schade, zowel directe als indirecte uit welke oorzaak ook aan de zijde van de afnemer of derde opgekomen, in verband met door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF geleverde zaken en/of diensten. De afnemer vrijwaart Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF tegen aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met de door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF aan de afnemer geleverde zaken of diensten.

Overmacht 11. Gevallen van overmacht, met inbegrip van het geval van oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, of halffabrikaten, storingen in toelevering en transport, overheidsbesluiten of maatregelen (ongeacht of de vorenbedoelde gevallen betrekking hebben op het bedrijf van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF of van zijn toeleveranciers, of van bedrijven waar bewerkingen in opdracht van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF plaatsvinden) zullen de verplichtingen van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF jegens de afnemer opschorten voorzover en voorzolang als de toestand van overmacht zal voortduren. In zulke gevallen zal Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF gerechtigd zijn om zonder rechtelijke tussenkomst de verkoopovereenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren zonder dat op Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF jegens de afnemer voor deze ontbinding of de gevolgen daarvan enige aansprakelijkheid zal rusten.

Reclames 12a. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk ter kennis van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF gebracht te worden. Daarna worden de zaken geacht in ontvangst genomen te zijn.

12b. Mondelinge reclames en reclame, welke worden ingediend na het verstrijken van de hier bedoelde termijn, worden niet geaccepteerd.

12c. Een reclame heeft geen invloed op hetgeen inzake van dezelfde overeenkomst reeds is geleverd of nog geleverd dient te worden.

12d. Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van de verplichting te betalen overeenkomstig de tussenpartijen overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid 13a. Behoudens de garantieverplichting is Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten alle aanspraken wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende zaken, benadeling van bedrijfsbelangen of bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de afnemer of derden veroorzaakt door de verkochte zaken.

13b. Afspraken of overeenkomsten met niet vertegenwoordigingsbevoegde leden van het personeel van Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF binden laatstgenoemde niet, voorzover een en ander niet uitdrukkelijk door de directie is bevestigd.

13c. Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens of andere informatiedragers van wederpartij, daar deze immers wordt geacht kopieën te hebben gemaakt van originelen. Wederpartij vrijwaart Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF (op)geleverde diensten en producten.

13d. Het Nederlandse recht is op alle overeenkomsten van toepassing.

13e. Uitsluitend de Rechtbank van Arrondissement waarbinnen Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF is gevestigd, zal bevoegd zijn kennis te nemen van tussen afnemer en Van den Nieuwenhuizen Automatisering VOF gerezen verschillen.